Политика за лични данни

Общи условия за регистрация и участие в събитие и/или изложение на TalentClub.bg

С приемането на общите условия се урегулират условията по участие на:

Фирма, наричана по-долу „Фирмата“;
Участници, наричани по-долу участници;
Организатор – Ту да топ ЕООД, с визуално проявление и представлявано от марката „TalentClub” или „ToTheTop”, наричано по-долу Организатор.

Моля, запознайте се с настоящите Общи условия преди да направите Вашата регистрация и плащане по нея. Те представляват договор между Вас, фирмата представлявана от Вас и „Ту Да Топ “ ЕООД.

Т.1)  За валидна се смята всяка регистраця направена през он-лайн формата или подадена по имейл, или телефон, съдържаща достатъчно данни за участниците в събитието. За всяка валидна регистрация, участника, заявил участие, ще получи имейл потвърждение на посочения от него e-mail адрес.

Организатора не носи отговорност за грешно подадена информация за връзка и ще разчитат на връзка от страна на Фирмата на посочените на сайта www.talentclub.bg контакти.

Т.2) Плащане, цени и потвърждение на участие.

Обявените цени в т.нар. „форма за регистрация“ са с начислен ДДС по силата на ЗДДС – 20%. ДДС на цената се начислява тъй като организаторa е регистрирано по ЗДДС юридическо лице. Участниците имат възможност да изберат различни начини на плащане, позволени от законодателството на Република България, за което ще получат данъчна фактура с начислен ДДС от „Ту Да Топ” ЕООД.  След получаване на потвърждение за направена регистрация, следва плащане в срок до 5 дни или в изрично уточнен с организатора срок. Регистрацията се счита за валидна само след потвърдено плащане.

По правило, Участиците (с изключение на юридически лица) имат право на безплатна регистрация и безплатно участие в инициативите и събития на Talant club.

Т.3) Личните данни, графични материали, представляващи лого, отличителни знаци или марка и всякаква предоставена информация се запазва за употреба само и единствено по нуждите на събитието, промотиране и рекламиране за целите на събитието по преценка на Организатора. „Ту Да Топ” ЕООД се задължава да спазва стриктно Закона за защита на личните данни на Република България и поема отговорността за защита на личните данни с грижата на добрия търговец. Фирмата предоставя желаните данни и контактна информация доброволно, като е наясно с поетата от организатора отговорност към тях. „Ту Да Топ“ ЕООД си запазват правото да използва част от въведените данни за статистически и маркетингови цели, свързани с предмета на дейност на фирмата.

Т.4) Фирмата и представители ѝ дават съгласие за създаване на снимки, видео и аудио съдържание от страна на Организатора или негов представител, който ще се използват за целите на популяризирането на събитието и активностите под марката на TalentClub.bg . Организатора има отговорността да НЕ записва и разпространява конфиденциална информация, за която е получил изрична забрана за споделяне с трети лица, участници или публично.

Т.5) Участниците дават изрично съгласие за ограничено споделяне на контактната им информация с фирми изложители, с цел осъществяване на контакт с предложения за кариерно развитие, насрочване на интервю, предложения за работа и предложения за допълнителни срещи за опознаване. Организатора НЕ носи отговорност за качеството и количеството на изпратените предложения и информация от страна на фирми участници/или изложители на инициативи от календара на Talentclub.bg.

T.6) Място на провеждане и присъствие – Събитието ще се проведе онлайн. Присъствието на всеки представител на Фирмата е негова лична отговорност. 

При невъзможност за участие, Фирмата или нейн представител е длъжен да уведоми „Ту Да Топ“ ЕООД по електронен път (имейл), не по-късно от 7 (седем) календарни дни преди датата на събитието. Участнето може да бъде заменено с друга дата или по договаряне за друга активност под марката на TalentClub.bg

Т.7)  Ограничена отговорност по независещи от организатора обстоятелства: „Ту Да Топ” ЕООД не носи отговорност за възстановяване на заплатените вече суми на Фирмите при възникнали форсмажорни обстоятелства като земетресение, природни бедствия, война, епидемии, заплаха от терористичен акт и други обстоятелства, произлизащи от независещи от организаторите причини, които възпрепятстват провеждането на събитието или провеждане на събитието в предварително обявения план и програма.

„Ту Да Топ“ ЕООД не носи отговорност за индиректни или последвали загуби, следствие на участието на Фирмата в събитието, наранявания, загубени/откраднати вещи, пропуснати ползи или други негативни ефекти.

T.8) При промяна или отмяна на събитието, „Ту Да Топ” ЕООД се задължава да уведоми потвърдилите участие по телефон или по електронен път (имейл). В ролята си на организатор, се задължава да възстанови платените такси или да насрочи друга дата, която да предложи на потвърдилите участници. При несъгласие с новата дата, участниците имат право да заявят изтегляне на участие до 7 календарни дни преди датата на събитието или по договаряне, вземайки предвид конкретни обстоятелства и причини за отлагане/отмяната.Изключение правят случаите по отлагане/отмяна по Т.5.  

Настоящите общи условия са съобразени със законодателството на Република България и всяко неуредено взаимоотношение може да бъде уредено чрез писмена комуникация (включително електронна, чрез имейл).

„Ту Да Топ”  ЕООД си запазва правото да променя общите условия, като своевременно ги обявява на сайта www.talentclub.bg, на сайта www.tothetopinternational.com или във Facebook страницата си на адрес: https://www.facebook.com/ToTheTop.bg/